logo333

رسالت گروه خوشه

آینده پژوهی، الگو پذیری از تجارب موفق گذشته و ارائه راهنمایی های موثر برای ایرانیانی که در ابتدای مسیر انتخاب شغل هستند از والاترین اهداف این گروه می باشد.
گروه خوشه در صدد است مجموعه ای از اصول و آرمان ها، همچون احترام به افراد،حفظ حریم های شخصیتی، رو به رو شدن با سخت ترین دشواری ها و پرورش روحیه کار آفرینی در افراد را با تاکید بر جوانان اعتلا بخشد.
اعضای گروه خوشه در تلاش هستند با خلق استراتژی های موثر به صورت پیوسته و مداوم، توام با مشارکت همه افراد سازمان نگرش موفقیت و رهبری را در تفکر و عمل افراد تکثیر دهد.
این گروه به دنبال ایجادسرمایه ای مردمی است که در آن افراد با تلاش های فردی و گروه های سازمان یافته، بر اساس ارزش های ملی و مطابق با آموزه های مدرنِ کارآفرینی به آزادی مالی دست یابند.
و در نهایت خوشه می کوشد انسان های شایسته که نسبت به پیشرفت و رشد جامعه شان احساس مسئولیت و فداکاری می کنند را شناسایی و در قالب یک پیکره به عنوان رهبران موفقیت به تمام انسان های مشتاقِ سعادت معرفی کند.

logo333

اهداف گروه خوشه

۱- اعضای گروه خوشه می کوشند عامل باشند، یعنی مسئولیت اقدامات خود را بر عهده گرفته و در ک کنند که سرنوشت هر سازمان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه رهبران آن سازمان و مبتنی بر ارزش هاست و نه ثمره اوضاع و شرایط مبتنی بر احساس…
۲- اعضای گروه خوشه می کوشند رسالت فردی افراد را به آن ها یادآوری کرده تا آن را در دل و ذهنشان حک کنند یعنی با همفکری و همدلی به روشنی مقصد نهایی و غایت مطلوب اعضای سازمان را با کمک خود فرد مشخص می کنند تا افراد بدانند که می خواهند به کجا برسند و بتوانند به درستی نقشه راه را ترسیم و اقدامات موثر انجام دهند.
۳- اعضای گروه خوشه می کوشند نگرش مدیریت بر خویشتن را ترویج دهند یعنی به اعضای سازمان خود آموزش دهند بر احساسات خود غلبه و از اراده خود به صورت مستقل استفاده کنند تا با پذیرش مسئولیت های گوناگون بتوانند عهده دار زندگی خود باشند.
۴- اعضای گروه خوشه می کوشند تجلی حقیقی نگرش برنده – برنده را ترویج دهند یعنی اعضای سازمان آموزش می بینند که همواره جویای منافع متقابل برای اعضای گروه خود بوده و الزاماً منفعت خود را در منفعت اعضای گروه ببینند.
۵- اعضای گروه خوشه می کوشند سینرژِی – هم افزایی- ایجاد کنند و در نهایت تواضع و حفظ حریم افراد تفاوت ها و محدودیت های اعضای سازمان را دریابند و منابع انسانی سازمان را از طریق برقراری ارتباط متقابل با ذهن و دل اعضا به یکدیگر نزدیک نماید.
۶- اعضای گروه خوشه می کوشند سازمانی جدید با ساختار دایره ای شکل ایجاد کنند که در آن مجموعه ای از گروه ها و تیم های هماهنگ توسط یک مرکز و نه یک راس به هم مرتبط باشند یعنی سازمانی که در آن افراد برای هر نیازی با هم همکاری می کنند و مهارت ها و توانمندی ها بین تمامی اعضا تقسیم می شود و همه به یک میزان از قدرت سازمان بهره خواهند برد.